Forside
eForsyning
SMS-Service
Driftsstatus
Værkets historie
Fakta om værket
SOLVARME
Ledningsnettet
Kedeldiagram
Styring af værket 
Personale
Bestyrelsen
Leveringsbestemmelser
Vedtægter
Tariffer og Gebyrer
Brev til forbrugerne
Persondata
Betjening af måleren
Graddage 
Spare Råd  
Fjernvarmedeklaration
Foto Galleri
Kontakt os
Klagevejledning
Styringstabel.
Links
 
 
Årsrapporter:
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
 

 

 
www/page_menu.asp

   F A K T A   O M  V Æ R K E T

    Indeks:

 

F L I S V Æ R K E T 

 

FLISLAGER

Flislageret rummer ca. 1.800 m³ hvilket er nok til 10 – 12 døgn med 100 % ydelse på kedlen.

Der er 2 aflæsserramper der hver rummer ca. 90 m³ 

Gå til indeks

KRAN

Portalkranen sørger automatisk for fordelingen af flisen i lageret. Kranen  indfyrer automatisk flis når kedlen »kalder« på brændsel via følere i indfyringstragten.  Grabben rummer 1.6 m³ og kan lempe ca. 45 m³ flis i timen.

 

Gå til indeks

 

FLISKEDEL

Fliskedlen har en ydelse på ca. 4 MWh.  (+ 1 MWh fra røgvaskeren i alt 5 MWh)

Flisen »skubbes« hydraulisk fra tragten ind i på den vandretliggende trapperist. Risteareal er på 6.9 m² og opdelt i tre forbrændingszoner. Ristelamellerne flyttes hydraulisk og bringer derved brændslet frem i kedlen.

I første zone udtørres flisen med recirkulerende røggas på ca. 250° C.

I anden zone sker den egentlige forbrænding ved at der tilføres forbrændingsluft over og under brændslet.

I tredje zone brænder gløderne ud så brændslet udnyttes optimalt.

Der er tre hastighedsregulerede blæsere og en hastighedsreguleret røgsuger. Forbrændingsluften har en temperatur på ca. 350° C.

Efter fyrboksen går røggassen igennem konvektionsdelen hvor den nedkøles til ca. 230°. Herefter ledes røggassen igennem multicyklonen, hvor de groveste askepartikler renses fra. 

Gå til indeks

RØGVASKER  OG  BÅNDFILTER

Fra multicyklonen renses og nedkøles røgen yderlig i røgvaskeren.

Røgen spules med vand i de to spuletårne og bliver renset og nedkølet fra ca. 230° til ca. 50° C.  Røgvaskeren har en varmeydelse på ca. 1 MWh.

Hele røgvasker anlægget er udført i rustfrit og syrefast stål.

 

Kondenseringsvarmen overføres til det fjernvarmevand der kommer retur fra forbrugerne ude i byen

Jo  lavere returtemperaturen er på fjernvarmevandet fra byen

Jo  bedre udnyttes varmen fra røgvaskeren —

Jo  bedre virkningsgrad —

Jo  bedre økonomi !

For hver grad returtemperaturen til værket kan sænkes, kan der spares ca. 1 % brændsel !

 

Inden røgen ledes til skorstenen passerer den et dråbefang for at forhindre at det »regner« fra toppen at skorstenen. Den hvide fane der ses fra skorstene er 100 % vandmættet.

 

Vandet der har »vasket« røgen renses herefter i et »mini-renseanlæg« før det leds til offentlig kloak. I renseprocessen udfældes bl.a. tungmetaller og askepartikler der som slam ledes til askecontaineren. Der tages løbende prøver af vaskevandet der analyseres for tungmetaller m.v.

 

Ved fuld last vil der ud kondenseres  op til ca. 17 m³ vand i døgnet fra den fugtige skovflis. Mængden er selvfølgelig afhængig af vandprocenten i flisen.

 

Der recirkuleres løbende renset vand til spuletårnene, så røgen rensens med »rent« vand.  

 

Båndfilteret er leveret af: AL - 2 Teknik A/S

 

Gå til indeks

 

SKORSTEN

Skorstenen er 40 m høj og udført i cortenstål. Der er valgt en stor indvendig diameter for at forhindre at dråber »rives« med op.

Den indvendige kerne er af syrefast og rustfrit stål -  600 mm Ø.

 

Gå til indeks

 

ASKETRANSPORT

Asken ledes fra kedlen og multicyklonen til askecontaineren i det særskilte containerrum.  Askemængden er kun ca. 1 % af den indfyrede mængde flis.

Containeren kan rumme ca. 8 ton aske og skal tømmes ca. 6 – 7 gange om året. Asken skal på kontrolleret lossepladsen.

 

Gå til indeks

 

KÆLDER

Som led i at skabe det bedste miljø på og omkring fjernvarmeværket, er der etableret en 4 m dyb kælder under hele kedlen.

I denne kælder er alle støjende komponenter anbragt: Blæserne til kedlen, røgsuger og spulepumper til røgvaskeren og hydraulikstationerne m.v.

Gå til indeks

SRO-ANLÆG

Styring - Regulering - Overvågning’s anlægget er sammen med personalet »hjernen« i hele fjernvarmeværket.

Der er installeret to separate computere til overvågning af værket.

Samtlige alarmer registreres og der sendes besked til vagtens mobiltelefon.

Samtlige målinger på driften af kedel, røgvasker m.v. gemmes og kan udskrives på kurver og bruges til optimering af driften og til dokumentation.

Vil du se billeder fra SRO-anlægget så klik på billedet   

SRO-anlægget er leveret af: DME - Dansk Miljø- & Energistyring A/S

Gå til indeks

BRÆNDSEL

Art:                     Nåletræs skovflis  eller  Blandet fugtig træflis 

Vandprocent:        40  -  50  % -  Kedlen er primært en vådbrændselskedel 

Årlig mængde:      Ca. 5.200 ton.  Flisen vil udgøre ca. 99 % forbruget  

Leveringsform:     Lastbil med anhænger

Hyppighed:           Sommer:  1 – 2  læs om ugen:  Vinter:  6 – 8  læs om ugen 

Indvejning sker på værkets brovægt der kan vej op til 50 ton.

Der tages prøver af hvert læs til bestemmelse af vandprocent, da afregningsprisen reguleres efter vandprocenten.

Der brugen udelukkende DANSK flis -  Fra  JYSKE skove.

Gå til indeks

ØKONOMI - Ved ombygningen af værket - fra halm til flis - 2002. Fliskedlen blev tændt første gang den 12. februar 2002.

Maskiner:                  Fliskedel, kran, røgvasker, SRO-anlæg m.m.           ca. 7 mio. kr.

Bygning:                     Flislager, kedelrum, kælder, administration m.m.     ca. 5 mio. kr.

 

Lån - optaget medio 2002 med kommunegaranti fra daværende Sallingsund Kommune:   

Maskininstallation:    6.4 mio. kr. forrentes og afskrives over 15 år

Bygning:                    4.0 mio. kr. forrentes og afskrives over 20 år

Olieværket:              Er endelig og fuldt afskrevet

 

Vil du se et diagram af fliskedlen? Så klik på billedet   

Kedelanlægget er leveret af: HOLLENSEN ENERGY A/S 

 

Gå til indeks

O L I E V Æ R K E T 

Da det gamle olieværk på Kærvej blev nedlagt i 1992, Opførtes der i forbindelse med det daværende halmværk på Møllebuen et komplet nyt olieværk.

Oliekedlerne bruges kun som reserve ved stop på fliskedlen.

 

OLIEKEDLER:

1 stk. Viessmann 2,0 MWh kedel  m/ Weishupt -  modulerende oliebrænder.

2 stk. Viessmann 1.5 MWh kedler m/ Weishupt - to-trins oliebrænder.

Gå til indeks

OLIETANK:

1 stk. 20.000 l - delvis nedgravet og sikret med gummidug under tankområdet.

Gå til indeks

PUMPER:

4 stk. Netpumper på fremløbet.  Alle med frekvensstyring.

1. stk. Netpumpe på retur-siden med frekvensstyring.

Gå til indeks

AKKUMULERINGSTANK:

90 m³Akkumuleringstank - Svarende til et indhold på ca. 5 MWh.

Tanken er integreret i driften af fliskedlen og udjævner »spidserne« i forbruget. Ligeledes kan der foretagers mindre reparationer på fliskedlen uden at der skal startes en oliekedel.  

Gå til indeks

VANDBEHANDLING og HYDROFORER:

Der er et naturligt vandspild i systemet på ca. ½ til ¾ m³ i døgnet. Til erstatning for dette tilføres der nyt vand til systemet. Råvandsbehandlingen består af:

  • Blødgøring dvs. fjernelse af kalk fra råvandet - SILHOLKO - blødgøringsanlæg med en kapacitet på op til ca. 10 m³ pr. timen

  • Automatisk tilsætning af kemikalier der bl.a. indeholder Na3PO4 og NaOH for at hæve pH værdien til 9,8

  • Tilsætning af tannin for at binde ilt 

  • Kontinuerlig filtrering i posefilter af fjernvandet. Der udtages konstant en delstrøm på ca. 20% af det cirkulerende vand til filtrering.

Fjernvarmevandet bliver løbende kontrolleret af HYDRO-X 

Hydroforen er på ca. 27 m³og er med til at regulere trykket i fjernvarmenettet. Der bruges ren kvælstof som trykregulerende »pude« over vandspejlet i tanken. Ved at bruge kvælstof undgår man tilsætning af ilt til fjernvarmevandet.

Møllebuen 1 - 7870 Roslev - Tlf. : 97 57 13 19 - E-mail : info@roslev-fjernvarme.dk

Gå til indeks